hrnorge-logo

Nå kan du få tilgang til nyrevidert GDPR-veileder!

GDPR-veileder

 

GDPR er fortsatt et høyst aktuelt tema, som du i HR må ha et bevisst forhold til.

HR Norge har i samarbeid med advokat Eva Jarbekk, kanskje Norges ledende kapasitet innen personvern, utarbeidet en GDPR-veileder for HR. Veilederen skal hjelpe deg i HR til å etablere og opprettholde en praksis som både representerer god HR og møter kravene i GDPR.

Bruk GDPR-veilederen som et verktøy for å:

 • få oversikt over hvilke personopplysninger som behandles
 • sikre at dagens lovkrav oppfylles
 • skape gode rutiner for håndtering av personopplysninger

De konkrete vurderingene må uansett gjøres av virksomhetene selv. Veilederen hjelper deg på riktig vei.

Veilederen ble første gang utarbeidet i 2018 og nå revidert våren 2021.

Vi gjennomførte vinteren 2018 en undersøkelse for å kartlegge hvordan norske virksomheter ivaretok personvernet til egne ansatte. Resultatet var foruroligende. Bevisstheten var lav, kunnskapen begrenset og praksis var i stor grad kritikkverdig. Med dette som utgangspunkt laget vi i 2018 en veiledning for å hjelpe norske virksomheter i eget GDPR-arbeid. Veilederen ble et viktig verktøy for veldig mange norske virksomheter og brukes i tillegg i flere andre land.

Det har skjedd en del endringer siden 2018 og vi så nå at det var behov for en revisjon av veilederen. Det meste fra den opprinnelige versjonen er fremdeles gjeldende, med noen nye presiseringer som følge av viktige vedtak siden sist. I tillegg er det tatt inn nye temaer og problemstillinger som er aktuelle for HR-feltet.

Her er temaer som er nye eller oppdatert i den reviderte GDPR-veilederen:

 • Lokasjonsdata (flåtestyring, mv.)
 • Bilder
 • Medarbeiderundersøkelser tilknyttet mangfold
 • Advarsler
 • Det offentliges oppbevaringsplikt for lønnsmateriale
 • Etterutdanning
 • Lydopptak
 • Innlegg i workplace/interne diskusjonsfora
 • Helseopplysninger i forbindelse med pågående pandemier (eksempelvis Covid-19)
 • Oppbevaring etter at et ansettelsesforhold er avsluttet, er tydeliggjort ved at frister er delt inn i ulike årsaker til at arbeidsforholdet opphører
 • De siste lovendringene i forbindelse med vedtakelse av GDPR og den nye personopplysningsloven er innarbeidet

Kom i gang - få tilgang til den nyreviderte GDPR-veilederen for HR

Veilederen kan brukes som en norm til etterlevelse. I tillegg kan du bruke den som en sjekkliste ved gjennomgang av egen virksomhet. Den leder deg gjennom de ulike punktene som du må ta stilling til, og gir deg anbefalinger og tips til hvordan du skal vurdere hva som er riktig for din virksomhet.

Last ned GDPR-veilederen her

GDPR 2021